jak rozumiesz pojęcie kultura


Kultura - wieloznaczny termin pochodzący od łac. cultus agri, interpretowany w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Najczęściej jest rozumiana jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych, takich jak wzory myślenia i zachowania. Bywa utożsamiana z cywilizacją i z wzorami postępowania charakterystycznymi dla danego ...

W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej działalności. Mówi się też o kulturze jako tym, co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone — w odróżnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone.

Definiowanie kultury sprowadza się tutaj do wyliczania jej części składowych. Np. definicja Edwarda Taylora: Kultura czyli cywilizacja jest to złożona całość, która obejmuje wiedzę, wierzenia, sztukę, moralność, prawa, obyczaje oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez ludzi jako członków społeczeństwa.

Jeśli chodzi o współczesne definicje, w szerokim sensie, kultura jest zbiorem wartości duchowych i materialnych, które wyrażają określony poziom, to znaczy, epokę historycznego rozwoju ludzkości.

Kultura jest pojęciem wieloznacznym. Sam wyraz wywodzi się z jęz łac. culturus agria (uprawa ziemi) cultura - dbanie kształcenie pielęgnowanie. Najprościej zdefiniować kulturę jako wytwór myśli i działalności człowieka lub jako całokształt materialnego i duchowego dorobku ludzkości przekazywanego z pokolenia na pokolenie.

Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania). Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją.

Kultura materialna- termin określający wszelkie fizycznie istniejące rzeczowe wytwory pochodzące z przejawów działalności człowieka - zarówno przedmioty sztuki jak i przedmioty użytkowe, narzędzia oraz przedmioty życia codziennego. Liczę na najke <3 :3 Nie wiem czy dokładnie o to Ci chodziło ale mam nadzieje że jest dobrze

Dobrem kultury jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego ze względu na wartość historyczna lub artystyczną. Dobra kultury dzielą się na ruchome (obrazy, rzeźby itp.) i nieruchome (cmentarze, pola bitewne itp.).

Kultura osobista obejmuje między innymi normy i wzory postępowania, prawa, a także zwyczaje, oraz zasady określające stosunki międzyludzkie. Zaliczamy do niej normy regulujące na przykład sposoby witania się, zasady dobierania stroju w zależności...

Kultura masowa jest specyficzną odmianą kultury, której podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeb i gustów masowej publiczności. Przeciwieństwem kultury masowej jest kultura wysoka (elitarna), która znajduje zdecydowanie mniejszą grupę odbiorców.. Kultura masowa - cechy. W związku z nastawieniem kultury masowej na masowego odbiorcę, kultura ta musi być skierowana do osób w ...

Trudno jest jednoznacznie zdefiniować kulturę organizacyjną, podobnie jak trudno jest podać jednoznaczną definicję kultury. Pierwszym człowiekiem, który użył pojęcia „kultura organizacji" w odniesieniu do organizacji, był kanadyjski lekarz i psycholog Elliott Jacques. Określił on kulturę organizacji jako:

"Dobrem Kultury" jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego ze względu na wartość historyczna lub artystyczną. Dobra kultury dzielą się na ruchome(obrazy,rzeźby itp.) i nieruchome(cmentarze, pola bitewne itp.). Zobacz też. wartości kultury; funkcje sztuki; kultura

Kultura duchowa to inaczej kultura niematerialna - część szerszego pojęcia kultury, która obejmuje zespół duchowych i intelektualnych osiągnięć człowieka, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kultura niematerialna jest bardzo istotnym elementem kultury z punktu widzenia grupy społecznej i jej trwania oraz rozwoju. Elementami kultury duchowej są m.in. wartości, wiedza ...

W XVIII wieku słowo „kultura" było u !ywane zamiennie z nowo po- wstałym neologizmem „cywilizacja", który okre %lał rozwijaj #ce si " społe- cze &stwa. Termin „cywilizacja" pochodzi od łaci &skiego słowa civilis, co oznacza 'obywatelski, pa &stwowy'.

na podstawie haseł wytłumacz jak rozumiesz pojęcia kultura materialna kultura duchowa gdzie narodziła się kultura zachodu jak jest ukazana kultura rycerska w tekstach kultury? jak rozwijała się kultura masowa w okresie międzywojennym co w tv gazeta kultura

Zobacz 6 odpowiedzi na zadanie: Jak rozumiesz pojęcie cywilizacja? Cywilizacja - poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych.

Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.

Na początku wydawało się, że pojęcie kultura to proste i oczywiste pojęcie. Jednak po przedstawieniu powyższych definicji wynika, że nie każdy pod tym pojęciem rozumie to samo. Kulturę można opisywać w rozumieniu wartościującym, bądź opisowym.

Ogólnie stosuje się dwa generalne ujęcia pojęcia „kultura": 1) Kultura jako pojęcie ogólne, teoriopoznawcze, zwykle o charakterze ontologicznym, gdzie natura i istota tych poznawalnych empirycznie bytów jest niejednoznaczna. s. 952 2) Kultura jako pojęcie analityczne, które podlega operacjonalizacji w badanym procesie.

4. Ochrona dóbr kultury . Wśród działań związanych z szeroko pojmowanym bezpieczeństwem oprócz ochrony ludności i zwierząt istotna jest także ochrona dóbr kultury, które ze względu na swoją wartość historyczną lub artystyczną mają duże znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturowego danej społeczności lub narodu.

Witam. Mam zadane na jutro z WOK-u (wiedza o kulturze) następujące zadanie: Zapytaj pięć osób w różnym wieku o rozumienie pojęcia kultura. Zapisz odpowiedzi i stwórz definicje kultury. Bardzo proszę o wypowiedzi konstruktywne, oraz o nie robienie sobie jaj, mimo, że temat jest w śmietniku .

Przypomnij sobie ważne pojęcie, jakim jest tekst kultury. Czy umiesz podać choćby intuicyjną definicję tego pojęcia? Bardzo ważne jest, abyś odpowiedział na pytanie, jak rozumiesz zawartą w temacie tezę. Nie musi to być odpowiedź wzorowana na podręcznikowych definicjach, lecz Twoja własna.

Rozum, kultura, natura. Jak te pojęcia rozumiał świat oświecenia ? Uzasadnienie poprzyj przykładami z literatury i filozofii: Rozum, kultura i nauka były to pojęcia w świecie oświecenia istotne i nierozerwalnie związane. Czołowym kierunkiem filozoficznym był racjonalizm - doktryna mówiąca, że świat można poznać jedynie na ...

Stwierdzenie to wskazuje na różnicę pomiędzy cywilizacją a kulturą, która polega na tym, że kultura związana jest z umiejętnością, zaś cywilizacja z osiągnięciem.

Kultura społeczna odnosi się do rytmu życia i sposobu ubierania wymuszonego uprawą ryżu. Uprawa odbywa się tylko w miesiącach letnich, kiedy występują duże opady. Podsumowaniem żniw są liczne święta ryżu. Strój konieczny do stosowania przy uprawie wiąże się z obecnością wody i słońca.

Wyjaśnij, jak można rozumieć termin kultura ryżu. Odpowiedź na zadanie z Świat bez tajemnic 3. ROLNICTWO SAMOZAOPATRZENIOWE System żarowo odłogowy zapoczątkował kształtowanie się na świecie sposobów gospodarowania ziemi Polegał na zajmowaniu ziemi pod. Trudno przecenić znaczenie ryżu w chińskiej kulturze.

Raginis, miał stopień kapitana :) Polskie Termopile, to pojęcie, odnoszące się do bitwy nad Wizną, stoczoną podczas Kampanii Wrześniowej. 720 Polaków, przez 3 dni, opierało się o wiele liczebniejszym wojskom niemieckim, wspartym artylerią oraz lotnictwem, czołgami, działami.

30. Rozum, natura i kultura - jak te pojęcia rozumiał wiek XVIII? Swoją wypowiedź uzasadnij przykładami z literatury pięknej (polskiej i obcej) i filozofii. Zacznij: Oświecenie n azywane bywa epoką rozumu - rozum, racjonalizm, myślenie krytyczne miały w niej wielkie znaczenie.

Zadanie: jak rozumiesz słowo quot patriotyzm quot wypracowanie Rozwiązanie: patriotyzm, szacunek i umiłowanie ojczyzny, gotowość do poświęcenia się dla niej i narodu Zaliczaj.pl Jesteś niezalogowany Zaloguj się lub zarejestruj nowe konto.

Informacje ofragmentach zodpowiedzią3 wrz 2013 4 lis 2017

About jak rozumiesz pojęcie kultura

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly